Påløbne indtægter

Hvad er påløbne indtægter?

Periodiseret omsætning er indtægt, der er optjent ved at levere en vare eller tjenesteydelse, men som der ikke er modtaget kontanter for.Påløbne indtægter registreres som tilgodehavender på balancen for at afspejle det beløb, som kunderne skylder virksomheden for de varer eller tjenester, de har købt.

Periodiseret omsætning kan sammenlignes med realiseret eller indregnet omsætning og sammenlignes med periodiserede omkostninger.

NØGLE TAGEAWAYS

  • Periodiseret omsætning anvendes i periodiseringsregnskabet, hvor omsætningen registreres på salgstidspunktet, selvom betalingen endnu ikke er modtaget.
  • Dette følger princippet om indtægtsføring, som kræver, at omsætningen bogføres i den periode, hvor den er optjent.
  • Periodiseret omsætning bogføres med en reguleringspostering, der indregner poster, som ellers ikke ville fremgå af regnskabet ved periodens afslutning.
  • Det er almindeligt anvendt i servicebranchen, hvor kontrakter om tjenesteydelser kan strække sig over mange regnskabsperioder.
1:32

Påløbne indtægter

Forståelse af påløbet omsætning

Periodiseret omsætning er et produkt af periodisering og principperne om indtægtsindregning og matchning.Princippet om indtægtsindregning kræver, at indtægtstransaktioner registreres i samme regnskabsperiode, som de er optjent i, snarere end når den kontante betaling for produktet eller tjenesten modtages.Matchningsprincippet er et regnskabskoncept, der søger at binde indtægter genereret i en regnskabsperiode til de udgifter, der er afholdt for at generere denne indtægt.I henhold til almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) indregnes periodiseret omsætning, når den udførende part opfylder en præstationsforpligtelse.Eksempelvis indregnes omsætning, når der foretages en salgstransaktion, og kunden tager en vare i besiddelse, uanset om kunden har betalt kontant eller kredit på det tidspunkt.

Påløbne indtægter vises ofte i regnskaberne for virksomheder i servicebranchen, fordi indtægtsindregning ellers ville blive forsinket, indtil arbejdet eller servicen var afsluttet, hvilket kan vare flere måneder - i modsætning til fremstilling, hvor fakturaer udstedes, så snart produkterne er afsendt.Uden at bruge påløbne indtægter ville indtægter og overskud blive rapporteret på en klumpet måde, hvilket giver et uklart og ikke brugbart indtryk af virksomhedens sande værdi.

For eksempel vil et byggefirma arbejde på ét projekt i mange måneder.Det er nødt til at indregne en del af omsætningen for kontrakten i hver måned, efterhånden som ydelserne udføres, i stedet for at vente til kontraktens udløb med at indregne den fulde omsætning.

I 2014 indførte Financial Accounting Standards Board og International Accounting Standards Board et fælles Accounting Standard Code Emne 606 Indtægter fra kontrakter med kunder.Dette skulle give en branche-neutral indtægtsgenkendelsesmodel for at øge sammenligneligheden af ​​regnskaber på tværs af virksomheder og brancher.Offentlige virksomheder skulle anvende de nye indtægtsregler for regnskabsperioder, der begynder efter 15. december 2017.

Registrering af påløbne indtægter

Periodeafgrænsningsindtægter bogføres i regnskabet ved hjælp af en regulerende bilagspostering.Revisoren debiterer en aktivkonto for påløbne indtægter, som tilbageføres med mængden af ​​indsamlede indtægter, kreditering af påløbne indtægter.

Periodiseret omsætning dækker over poster, der ellers ikke ville optræde i hovedbogen ved periodens afslutning.Når et selskab registrerer påløbne indtægter, vil det andet selskab registrere transaktionen som en påløbet udgift, som er en forpligtelse på balancen.

Når optjent omsætning første gang registreres, indregnes beløbet i resultatopgørelsen gennem en kreditering til omsætningen.En tilknyttet periodiseret indtægtskonto på virksomhedens balance debiteres med samme beløb i form af tilgodehavender.

Når en kunde foretager en betaling for de modtagne varer eller tjenester, foretager revisor en journalpostering for det modtagne kontantbeløb ved at debitere kassekontoen på balancen og derefter kreditere det samme beløb på den periodiserede indtægtskonto eller debitorkonto. .

Eksempler på akkumuleret omsætning

Påløbne indtægter registreres ofte af virksomheder, der er involveret i langsigtede projekter som byggeri eller store ingeniørprojekter.I lighed med eksemplet med byggefirmaet ovenfor kan virksomheder i rumfarts- og forsvarssektorerne optjene indtægter, når hvert stykke militært hardware leveres, selvom de kun fakturerer den amerikanske regering en gang om året.

Udlejere kan bogføre påløbne indtægter, hvis de registrerer en lejers lejebetaling den første i måneden, men modtager lejen i slutningen af ​​måneden.