Ujian Balik Nilai-Berisiko (VaR): Asas

Nilai berisiko (VaR) ialah ukuran risiko pelaburan menurun yang digunakan secara meluas untuk satu pelaburan atau portfolio pelaburan.VaR memberikan kerugian minimum dalam nilai atau peratusan pada portfolio atau aset dalam tempoh masa tertentu untuk tahap keyakinan tertentu.Tahap keyakinan sering dipilih untuk memberi petunjuk tentang risiko ekor; iaitu, risiko kejadian pasaran yang jarang berlaku dan melampau.

Sebagai contoh, pengiraan VaR yang mencadangkan aset 5% kemungkinan kerugian 3% dalam tempoh satu hari akan memberitahu pelabur dengan $100 yang dilaburkan ke dalam aset tersebut bahawa mereka sepatutnya menjangkakan peluang 5% bahawa portfolio mereka akan jatuh sekurang-kurangnya $3 pada mana-mana tertentu. hari.VaR ($3 dalam contoh ini) boleh diukur menggunakan tiga metodologi berbeza.Setiap metodologi bergantung pada mewujudkan pengagihan pulangan pelaburan; Dengan kata lain, semua kemungkinan pulangan pelaburan diberikan kebarangkalian berlaku dalam tempoh masa tertentu.

Pengambilan Utama

  • Nilai-pada-risiko (VaR) mengukur risiko pelaburan menurun bagi satu pelaburan atau keseluruhan portfolio pelaburan.
  • Ujian belakang ialah teknik yang digunakan oleh pengurus risiko untuk menentukan sama ada model VaR adalah tepat.
  • Beberapa sebab yang mungkin perlu diambil kira apabila dan jika ujian belakang gagal.
  • VaR menawarkan maklumat berguna tentang pendedahan risiko kes terburuk, tetapi ia sangat bergantung pada pengagihan pulangan yang digunakan, terutamanya bahagian ekor pengedaran.

Sejauh manakah Ketepatan VaR?

Sebaik sahaja metodologi VaR dipilih, pengiraanVaR portfolio ialah latihan yang agak mudah.Cabarannya terletak pada menilai ketepatan ukuran dan, dengan itu, ketepatan pengagihan pulangan.Mengetahui ketepatan ukuran itu amat penting bagi institusi kewangan kerana mereka menggunakan VaR untuk menganggarkan jumlah tunai yang mereka perlukan untuk rizab untuk menampung potensi kerugian.Sebarang ketidaktepatan dalam model VaR mungkin bermakna institusi tidak mempunyai rizab yang mencukupi dan boleh menyebabkan kerugian yang besar, bukan sahaja untuk institusi tetapi berpotensi untuk pendeposit, pelabur individu dan pelanggan korporatnya. Dalam keadaan pasaran yang melampau seperti yang cuba VaR untuk ditangkap, kerugian mungkin cukup besar untuk menyebabkan muflis.

Cara Backtesta VaR Model untuk Ketepatan

Pengurus risiko menggunakan teknik yang dikenali sebagai ujian belakang untuk menentukan ketepatan model VaR.Backtesting melibatkan perbandingan ukuran VaR yang dikira dengan kerugian (atau keuntungan) sebenar yang dicapai pada portfolio.Ujian belakang bergantung pada tahap keyakinan yang diandaikan dalam pengiraan.

Sebagai contoh, pelabur yang mengira VaR sehari sebanyak $3 pada pelaburan $100 dengan keyakinan 95% akan menjangkakan kerugian satu hari pada portfolionya melebihi $3 hanya 5% pada masa itu.Jika pelabur merekodkan kerugian sebenar dalam tempoh 100 hari, kerugian akan melebihi $3 pada tepat lima hari tersebut jika model VaR adalah tepat. Ujian belakang ringkas menyusun pengagihan pulangan sebenar terhadap pengagihan pulangan model dengan membandingkan perkadaran pengecualian kerugian sebenar kepada bilangan pengecualian yang dijangkakan.Ujian belakang mesti dilakukan dalam tempoh yang cukup lama untuk memastikan terdapat pemerhatian pulangan sebenar yang mencukupi untuk mencipta pengagihan pulangan sebenar.Untuk ukuran VaR sehari, pengurus risiko biasanya menggunakan tempoh minimum satu tahun untuk ujian balik.

Ujian belakang mudah mempunyai kelemahan utama: ia bergantung pada sampel pulangan sebenar yang digunakan.Pertimbangkan lagi pelabur yang mengira VaR sehari $3 dengan keyakinan 95%.Katakan pelabur melakukan ujian belakang selama 100 hari dan mendapati tepat lima pengecualian.Jika pelabur menggunakan tempoh 100 hari yang berbeza, mungkin terdapat lebih sedikit atau lebih banyak pengecualian.Pergantungan sampel ini menyukarkan untuk memastikan ketepatan model.Untuk menangani kelemahan ini, ujian statistik boleh dilaksanakan untuk menjelaskan sama ada ujian belakang telah gagal atau lulus.

Perkara yang Perlu Dilakukan Jika Ujian Belakang Gagal

Apabila ujian belakang gagal, terdapat beberapa kemungkinan sebab yang perlu diambil kira:

Agihan Pulangan Yang Salah

Jika metodologi VaR menganggap taburan pulangan (mis., taburan pulangan normal), ada kemungkinan taburan model tidak sesuai dengan taburan sebenar.Ujian kesesuaian statistik boleh digunakan untuk memeriksa sama ada pengedaran model sesuai dengan data yang diperhatikan sebenar.Sebagai alternatif, metodologi VaR yang tidak memerlukan andaian pengedaran boleh digunakan.

Model VaR Salah Ditentukan

Jika model VaR menangkap, katakan, hanya risiko pasaran ekuiti manakala portfolio pelaburan terdedah kepada risiko lain seperti risiko kadar faedah atau risiko pertukaran asing, model tersebut salah dinyatakan.Di samping itu, jika model VaR gagal menangkap korelasi antara risiko, ia dianggap sebagai salah nyata. Ini boleh diperbetulkan dengan memasukkan semua risiko yang berkenaan dan korelasi yang berkaitan dalam model.Adalah penting untuk menilai semula model VaR apabila risiko baharu ditambahkan pada portfolio.

Pengukuran Kerugian Sebenar

Kerugian portfolio sebenar mestilah mewakili risiko yang boleh dimodelkan.Lebih khusus lagi, kerugian sebenar mesti mengecualikan sebarang yuran atau kos atau pendapatan lain sedemikian.Kerugian yang mewakili hanya risiko yang boleh dimodelkan dirujuk sebagai "kerugian bersih." Kerugian yang termasuk yuran dan item lain seperti itu dikenali sebagai "kerugian kotor." Ujian balik mesti sentiasa dilakukan menggunakan kerugian bersih untuk memastikan perbandingan suka-suka. .

Pertimbangan Lain

Adalah penting untuk tidak bergantung kepada model VaR semata-mata kerana ia lulus ujian belakang. Walaupun VaR menawarkan maklumat berguna tentang pendedahan risiko kes terburuk, ia sangat bergantung pada pengagihan pulangan yang digunakan, terutamanya bahagian ekor pengedaran.Memandangkan peristiwa ekor sangat jarang berlaku, sesetengah pengamal berpendapat bahawa sebarang percubaan untuk mengukur kebarangkalian ekor berdasarkan pemerhatian sejarah sememangnya cacat. Menurut Reuters, "VaR datang untuk kritikan hangat berikutan krisis kewangan kerana banyak model gagal meramalkan sejauh mana kerugian yang memusnahkan banyak bank besar pada tahun 2007 dan 2008."

Sebabnya?Pasaran tidak mengalami peristiwa yang sama, jadi ia tidak ditangkap dalam ekor pengedaran yang digunakan. Selepas krisis kewangan 2007, ia juga menjadi jelas bahawa model VaR tidak mampu menangkap semua risiko; sebagai contoh, risiko asas.Risiko tambahan ini dirujuk sebagai "risiko bukan dalam VaR" atau RNiV.

Dalam usaha untuk menangani ketidakcukupan ini, pengurus risiko menambah ukuran VaR dengan langkah risiko lain dan teknik lain seperti ujian tekanan.

Garisan bawah

Nilai Berisiko (VaR) ialah ukuran kerugian kes terburuk dalam tempoh masa tertentu dengan tahap keyakinan tertentu.Pengukuran VaR bergantung pada pengagihan pulangan pelaburan.Untuk menguji sama ada model itu mewakili realiti dengan tepat atau tidak, ujian belakang boleh dijalankan.Ujian belakang yang gagal bermakna model VaR mesti dinilai semula.Walau bagaimanapun, model VaR yang lulus ujian belakang masih harus ditambah dengan langkah risiko lain disebabkan oleh kelemahan pemodelan VaR.