Hasil lwn. Pendapatan Tertahan: Apakah Perbezaannya?

Hasil lwn.Pendapatan Tertahan: Gambaran Keseluruhan

Hasil dan pendapatan tertahan memberikan cerapan tentang prestasi kewangan syarikat.Hasil adalah komponen penting dalam penyata pendapatan.Ia mendedahkan "garisan teratas" syarikat atau jualan yang telah dibuat oleh syarikat dalam tempoh tersebut.Perolehan tertahan ialah pengumpulan pendapatan bersih syarikat dan kerugian bersih sepanjang tahun perniagaan itu beroperasi.Pendapatan tertahan membentuk sebahagian daripada ekuiti pemegang saham pada kunci kira-kira.

Hasil ialah pendapatan yang diperoleh daripada menjual barangan atau perkhidmatan yang dihasilkan.Pendapatan tertahan ialah jumlah pendapatan bersih yang disimpan oleh syarikat.Kedua-dua hasil dan pendapatan tertahan boleh menjadi penting dalam menilai pengurusan kewangan syarikat.

Pengambilan Utama

  • Hasil ialah ukuran yang menunjukkan permintaan untuk tawaran syarikat.
  • Setiap tempoh, pendapatan bersih daripada penyata pendapatan ditambah kepada pendapatan tertahan dan dilaporkan pada kunci kira-kira dalam ekuiti pemegang saham.
  • Pendapatan tertahan ialah komponen utama ekuiti pemegang saham dan pengiraan nilai buku syarikat.

Hasil

Hasil menyediakan metrik kepada pengurus dan pihak berkepentingan untuk menilai kejayaan syarikat dari segi permintaan untuk produknya.Hasil berada di bahagian atas penyata pendapatan.Akibatnya, ia sering dirujuk sebagai nombor baris teratas apabila menerangkan prestasi kewangan syarikat.Oleh kerana pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh oleh syarikat, ia adalah pendapatan yang dijana sebelum kos barang dijual (COGS), perbelanjaan operasi, kos modal dan cukai ditolak.

Jualan kasar dikira dengan menambah semua resit jualan sebelum diskaun, pulangan dan elaun.Jualan bersih ialah hasil bersih daripada diskaun, pulangan dan elaun.

Hasil pada penyata pendapatan sering menjadi tumpuan bagi banyak pihak berkepentingan, tetapi kesan hasil syarikat mempengaruhi kunci kira-kira.Jika syarikat membuat jualan tunai, kunci kira-kira syarikat mencerminkan baki tunai yang lebih tinggi.Syarikat yang menginvois jualan mereka untuk pembayaran pada masa akan datang akan melaporkan hasil ini sebagai akaun belum terima.Setelah tunai diterima mengikut syarat pembayaran, akaun belum terima dikurangkan, dan tunai meningkat.

Pendapatan Tertahan

Pendapatan tertahan boleh dua kali ganda.Pendapatan tertahan ialah sebahagian daripada keuntungan syarikat yang dipegang atau dikekalkan daripada pendapatan bersih pada akhir tempoh pelaporan dan disimpan untuk kegunaan masa hadapan sebagai ekuiti pemegang saham.Pendapatan tertahan juga merupakan komponen utama ekuiti pemegang saham yang membantu syarikat menentukan nilai bukunya.

Pendapatan bersih ialah keuntungan yang diperolehi untuk sesuatu tempoh.Ia dikira dengan menolak semua kos menjalankan perniagaan daripada hasil syarikat.Kos tersebut mungkin termasuk COGS dan perbelanjaan operasi seperti bayaran gadai janji, sewa, utiliti, senarai gaji dan kos am.Kos lain yang ditolak daripada hasil untuk mencapai pendapatan bersih boleh termasuk kerugian pelaburan, pembayaran faedah hutang dan cukai.

Pemilik perniagaan juga boleh menggunakan pendapatan tertahan untuk melihat cara mereka mengurus hasil, hutang dan kewangan mereka yang lain.

Pendapatan bersih ialah komponen pertama pengiraan pendapatan tertahan pada asas pelaporan berkala.Pendapatan bersih sering dipanggil garis bawah kerana ia terletak di bahagian bawah penyata pendapatan dan memberikan butiran tentang pendapatan syarikat selepas semua perbelanjaan telah dibayar.

Sebarang pendapatan bersih yang tidak dibayar kepada pemegang saham pada akhir tempoh pelaporan menjadi pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan kemudiannya dibawa ke kunci kira-kira, dilaporkan di bawah ekuiti pemegang saham.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pendapatan tertahan mengumpul baki dalam ekuiti pemegang saham pada kunci kira-kira.Setelah pendapatan tertahan dilaporkan pada kunci kira-kira, ia menjadi sebahagian daripada jumlah nilai buku syarikat.Pada kunci kira-kira, nilai pendapatan tertahan boleh berubah-ubah daripada pengumpulan atau penggunaan selama beberapa suku atau tahun.

Mengira Pendapatan Tertahan

Pada setiap tarikh pelaporan, syarikat menambah pendapatan bersih kepada pendapatan tertahan, bersih daripada sebarang potongan.Dividen, yang merupakan pengagihan ekuiti syarikat kepada pemegang saham, ditolak daripada pendapatan bersih kerana dividen mengurangkan jumlah ekuiti yang tinggal dalam syarikat.

Pendapatan tertahan kunci kira-kira boleh dikira dengan mengambil baki permulaan pendapatan tertahan pada kunci kira-kira, menambah pendapatan bersih (atau kerugian) untuk satu tempoh, dan menolak sebarang dividen yang dirancang untuk dibayar kepada pemegang saham.

Sebagai contoh, syarikat mempunyai nombor berikut untuk tempoh semasa:

  • Permulaan baki pendapatan tertahan sebanyak$5,000 apabila tempoh pelaporan bermula
  • Pendapatan bersih $4,000 untuk tempoh tersebut
  • Dividen dibayar sebanyak $2,000

Pendapatan terkumpul pada kunci kira-kira pada akhir tempoh adalah:

  • Baki permulaan pendapatan tertahan + pendapatan bersih (atau kerugian)- dividen
  • Pendapatan tertahan= $5,000 + $4,000 - $2,000 =$7,000

Pendapatan tertahan yang datang daripada penyata pendapatan adalah:

  • $4,000 - $2,000 = $2,000

Bagaimanakah Pendapatan Tertahan Digunakan?

Pendapatan tertahan ialah angka yang digunakan untuk menganalisis kewangan syarikat.Ia boleh membantu menentukan sama ada syarikat mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar obligasinya dan terus berkembang.Perolehan tertahan juga boleh menunjukkan sesuatu tentang kematangan syarikat—jika syarikat itu telah beroperasi cukup lama, ia mungkin tidak perlu mengekalkan pendapatan ini.Dalam kes ini, dividen boleh dibayar kepada pemegang saham, atau wang tunai tambahan mungkin digunakan.

Nisbah boleh membantu untuk memahami kedua-dua hasil dan sumbangan pendapatan tertahan.Sebagai contoh, syarikat boleh melihat hasil berbanding pendapatan bersih.Syarikat dan pihak berkepentingan mungkin juga berminat dengan nisbah pengekalan.Nisbah pengekalan dikira daripada perbezaan dalam pendapatan bersih dan pendapatan tertahan berbanding pendapatan bersih.Ini menunjukkan peratusan pendapatan bersih yang secara teorinya dilaburkan semula ke dalam syarikat.

Jumlah keuntungan yang disimpan sering memberikan gambaran tentang kematangan syarikat.Syarikat yang lebih matang menjana lebih banyak pendapatan bersih dan memberi lebih banyak kepada pemegang saham.Syarikat yang kurang matang perlu mengekalkan lebih banyak keuntungan dalam ekuiti pemegang saham untuk kestabilan.Pada kunci kira-kira, syarikat berusaha untuk mengekalkan sekurang-kurangnya imbangan ekuiti pemegang saham yang positif untuk pelaporan kesolvenan.

Ekuiti Pemegang Saham

Ekuiti pemegang saham (juga dirujuk sebagai "ekuiti pemegang saham") terdiri daripada modal berbayar, pendapatan tertahan dan pendapatan komprehensif lain selepas liabiliti telah diuruskan.Modal berbayar terdiri daripada jumlah yang disumbangkan oleh pemegang saham semasa acara penjanaan ekuiti.Pendapatan komprehensif lain termasuk item yang tidak ditunjukkan dalam penyata pendapatan tetapi yang menjejaskan nilai buku ekuiti syarikat.Pencen dan terjemahan pertukaran asing adalah contoh urus niaga ini.

Ekuiti pemegang saham ialah jumlah yang dilaburkan dalam perniagaan oleh mereka yang memegang saham syarikat—pemegang saham ialah pemilik syarikat awam.

Memandangkan pendapatan bersih ditambah kepada pendapatan tertahan setiap tempoh, pendapatan tertahan secara langsung mempengaruhi ekuiti pemegang saham.Seterusnya, ini mempengaruhi metrik seperti pulangan atas ekuiti (ROE), atau jumlah keuntungan yang dibuat bagi setiap dolar nilai buku.Sebaik sahaja syarikat memperoleh keuntungan yang stabil, biasanya mereka perlu membayar dividen kepada pemegang saham mereka untuk mengekalkan ekuiti pemegang saham pada tahap yang disasarkan dan ROE yang tinggi.

Pendapatan Tertahan lwn.Hasil: Perbezaan Utama

Pendapatan tertahan berbeza daripada hasil kerana ia diperoleh daripada pendapatan bersih pada penyata pendapatan dan menyumbang kepada nilai buku (ekuiti pemegang saham) pada kunci kira-kira.Hasil ditunjukkan pada bahagian atas penyata pendapatan dan dilaporkan sebagai aset pada kunci kira-kira.

Hasil sangat bergantung pada permintaan untuk produk syarikat.Hasil kasar mengambil kira COGS.Hasil kasar ialah jumlah hasil yang dijana selepas COGS tetapi sebelum sebarang perbelanjaan operasi dan modal.Oleh itu, hasil kasar tidak mengambil kira keupayaan syarikat untuk menguruskan perbelanjaan operasi dan modalnya.Walau bagaimanapun, ia boleh dipengaruhi oleh keupayaan syarikat untuk menetapkan harga dan mengeluarkan tawarannya.

Hasil dan perolehan tertahan dihubungkaitkan kerana pembahagian hasil akhirnya menjadi pendapatan bersih dan kemudiannya pendapatan tertahan.

Jumlah keuntungan dipegang pendapatan tertahan adalah amat penting kepada pemegang saham kerana ia memberikan gambaran tentang keupayaan syarikat untuk menjana pendapatan bersih yang positif dan mengembalikan wang kepada pelabur melalui dividen.

Bagaimana Perolehan Tertahan Dikira?

Anda menggunakan maklumat dari awal dan akhir tempoh serta keuntungan, kerugian dan dividen untuk mengira pendapatan tertahan.Formulanya ialah:

Permulaan Pendapatan Tertahan + Untung/Rugi - Dividen = Menamatkan Pendapatan Tertahan.

Apakah Pendapatan Tertahan pada Kunci Kira-kira?

Pendapatan tertahan adalah baki keuntungan selepas mengambil kira dividen dan pembayaran kepada pelabur.Jika dividen diberikan, ia biasanya diberikan selepas syarikat membayar semua kewajipannya yang lain, jadi pendapatan tertahan ialah apa yang tinggal selepas perbelanjaan dan pengagihan dibayar.

Apakah Maksud Pendapatan Tertahan?

Apabila syarikat telah melunaskan obligasi jangka pendeknya dan mengagihkan sebarang pembayaran kepada pemegang saham daripada keuntungannya, apa yang tinggal dipanggil pendapatan tertahannya.