Định nghĩa giảm chi phí

Giảm chi phí là gì?

Suy giảm chi phí là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để phân bổ chi phí khai thác tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như gỗ, khoáng sản và dầu, và ghi nhận các chi phí đó như chi phí hoạt động để giảm thu nhập trước thuế.Đây là một phương pháp để phân bổ chi phí khai thác, được tính như một khoản chi phí.Chi phí suy giảm hàng năm dựa trên các đơn vị được trích xuất hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức để loại bỏ chi phí là:

Costofdepletion = Một P V T R × U ở đâu: Một P V = giá trị điều chỉnh T R = tổng số U = unitsextractedinagivenperiod bắt đầu {căn chỉnh} & văn bản {Chi phí cạn kiệt} = frac {APV} {TR} lần U & textbf {trong đó:} & APV = text {giá trị thuộc tính được điều chỉnh} & TR = text {tổng dự trữ} & U = text {đơn vị được trích xuất trong một khoảng thời gian nhất định} end {align} Costofdepletion=TRAPV× Uở đâu:APV =giá trị điều chỉnhTR =tổng sốU =unitsextractedinagivenperiod

Để tính toán giá trị đã điều chỉnh của thuộc tính, hãy lưu ý rằng:

Một P V = Tôi C + D C - S V ở đâu: Tôi C = quỹ đầu tư D C = chi phí phát triển S V = giá trị cứu hộ begin {align} & APV = IC + DC - SV & textbf {where:} & IC = text {chi phí đầu tư của tài sản hoặc tài sản} & DC = text {chi phí phát triển hoặc khám phá} & SV = text {giá trị cứu hộ} end {căn chỉnh} APV = IC + DC − SVở đâu:IC =quỹ đầu tưDC =chi phí phát triểnSV =giá trị cứu hộ

Suy giảm chi phí cho bạn biết điều gì?

Suy giảm chi phí thường là một phần của dòng "DD&A" (suy giảm, khấu hao và khấu hao) trong báo cáo thu nhập của công ty tài nguyên thiên nhiên.Suy giảm tương tự như khấu hao, được sử dụng để phân bổ nguyên giá của các tài sản hữu hình như nhà xưởng và thiết bị trong thời gian hữu dụng của chúng.Sự cạn kiệt được sử dụng cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên, có thể bao gồm khoáng sản, quặng, dầu, khí đốt và gỗ.Đặc biệt, một công ty khai thác các nguồn lực sẽ sử dụng sự cạn kiệt để tính đến việc sử dụng các tài sản này.

Bài học rút ra chính

  • Suy giảm chi phí là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để phân bổ chi phí khai thác tài nguyên thiên nhiên.
  • Nó thường là một phần của DD&A, một dòng báo cáo thu nhập của một công ty tài nguyên thiên nhiên.
  • Sự cạn kiệt chỉ có thể được sử dụng cho tài nguyên thiên nhiên, trong khi khấu hao được phép cho tất cả các tài sản hữu hình.

Ví dụ về Cách sử dụng Giảm chi phí

Chi phí đầu tư cho một tài sản tài nguyên thiên nhiên là 2 tỷ đô la và chi phí phát triển trong một thời kỳ là 40 triệu đô la.Giá trị trục vớt là 200 triệu USD.Nếu số lượng đơn vị tài nguyên ước tính trên tài sản này là 600 triệu và công ty trích xuất và bán 10 triệu đơn vị, chi phí tiêu hao theo phương pháp kế toán chi phí cạn kiệt sẽ là:

[ ( $ 2 tỷ + $ 4 triệu - $ 2 triệu ) 6 triệu ] × 1 triệu = $ 3 . 6 7 triệu [frac {(2 đô la văn bản {tỷ} + 40 đô la văn bản {triệu} - 200 đô la văn bản {triệu})} {600 văn bản {triệu}}] nhân 10 văn bản {triệu} = 30,67 đô la văn bản {triệu} [600triệu($ 2tỷ+ $ 40triệu- 200 đô latriệu)] × 10triệu= $ 30,67triệu

Các công ty tham gia vào khai thác hoặc khai thác xác định các phương pháp chi phí cạn kiệt của họ và nhận xét về chi phí thời kỳ trong phần thảo luận và phân tích quản lý (MD&A) trong hồ sơ hàng quý và hàng năm của họ.

Pioneer Natural Resources Company tuyên bố rằng họ sử dụng phương pháp suy giảm chi phí và đưa ra lời giải thích sau đây về việc giảm 19% chi phí tiêu hao trong năm tài chính 2017: "Sự sụt giảm này chủ yếu là do (i) bổ sung vào các khoản dự trữ đã được chứng minh là do thành công của Công ty Chương trình khoan ngang Spraberry / Wolfcamp và (ii) các sáng kiến ​​tăng giá hàng hóa và giảm chi phí, cả hai đều có tác dụng bổ sung trữ lượng đã được chứng minh bằng cách kéo dài tuổi thọ kinh tế của các giếng sản xuất của Công ty. "

Sự khác biệt giữa mức giảm chi phí và phần trăm giảm giá

Phương pháp suy giảm khác là phần trăm cạn kiệt, được tính bằng cách nhân tổng thu nhập nhận được trong năm tính thuế từ việc khai thác tài nguyên với tỷ lệ phần trăm do IRS xác định được thiết lập cho mỗi tài nguyên.Ví dụ, nếu tỷ lệ phần trăm là 22%, chi phí tiêu hao sẽ bằng tổng thu nhập nhân với 22%.Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự suy giảm chi phí phải được sử dụng trên mức suy giảm phần trăm, chẳng hạn như trường hợp đối với gỗ đứng.

Hạn chế của việc sử dụng Tiết kiệm chi phí

Sự cạn kiệt chỉ có thể được sử dụng cho tài nguyên thiên nhiên, trong khi khấu hao được phép cho tất cả các tài sản hữu hình.Không giống như khấu hao, chi phí suy giảm dựa trên mức sử dụng và phải được tính toán hàng kỳ.

Để biết thông tin liên quan, hãy đọc về cách tính khoản cạn kiệt và các khoản phí không dùng tiền mặt khác.