Tỷ lệ nhanh

Hệ số thanh toán nhanh là gì?

Hệ số thanh toán nhanh là một chỉ số về vị thế thanh khoản ngắn hạn của một công ty và đo lường khả năng của một công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn bằng các tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Vì nó chỉ ra khả năng của công ty trong việc sử dụng ngay lập tức các tài sản gần bằng tiền (tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt) để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn nên nó còn được gọi là hệ số thử nghiệm axit."Thử nghiệm axit" là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ một thử nghiệm nhanh được thiết kế để tạo ra kết quả đáng tin cậy.

Bài học rút ra chính

 • Hệ số thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty mà không cần bán hàng tồn kho hoặc có thêm nguồn tài chính.
 • Hệ số thanh toán nhanh được coi là một thước đo thận trọng hơn so với hệ số thanh toán hiện hành, bao gồm tất cả các tài sản lưu động để bù đắp cho các khoản nợ ngắn hạn.
 • Hệ số thanh toán nhanh được tính bằng cách lấy các tài sản có tính thanh khoản cao nhất của công ty như tiền, các khoản tương đương tiền, chứng khoán bán được và các khoản phải thu cho tổng nợ ngắn hạn.
 • Các tài sản lưu động cụ thể như đồ dự trữ và hàng tồn kho bị loại trừ vì những tài sản này có thể không dễ chuyển đổi thành tiền mặt hoặc có thể cần chiết khấu đáng kể để thanh lý.
 • Kết quả tỷ số này càng cao thì khả năng thanh khoản và sức khỏe tài chính của công ty càng tốt; Tỷ số này càng thấp, công ty càng gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.
2:02

Tỷ lệ nhanh là gì?

Hiểu về Tỷ lệ Nhanh

Hệ số thanh toán nhanh đo lường số đô la tài sản thanh khoản khả dụng so với số đô la nợ ngắn hạn của một công ty.Tài sản lưu động là những tài sản lưu động có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt với tác động tối thiểu đến giá nhận được trên thị trường mở, trong khi nợ ngắn hạn là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ của công ty đến hạn phải trả cho các chủ nợ trong vòng một năm.

Kết quả bằng 1 được coi là hệ số thanh toán nhanh bình thường.Nó chỉ ra rằng công ty được trang bị đầy đủ, chính xác và đủ tài sản để có thể thanh lý ngay lập tức để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.Một công ty có hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1 có thể không thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn trong ngắn hạn, trong khi một công ty có hệ số thanh toán nhanh cao hơn 1 có thể ngay lập tức thoát khỏi các khoản nợ ngắn hạn.Ví dụ, hệ số thanh toán nhanh là 1,5 cho thấy rằng một công ty có sẵn 1,50 đô la tài sản lưu động để trang trải cho mỗi 1 đô la nợ ngắn hạn của mình.

Mặc dù các tỷ lệ dựa trên con số như vậy cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng tồn tại và các khía cạnh nhất định của một doanh nghiệp, chúng có thể không cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình trạng tổng thể của doanh nghiệp.Điều quan trọng là phải xem xét các thước đo liên quan khác để đánh giá bức tranh thực sự về sức khỏe tài chính của một công ty.

Hệ số thanh toán nhanh càng cao thì khả năng thanh khoản và sức khỏe tài chính của công ty càng tốt, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các thước đo liên quan khác để đánh giá bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính của công ty.

Công thức cho Tỷ số nhanh

Có một số cách khác nhau để tính toán hệ số thanh toán nhanh.Cách tiếp cận phổ biến nhất là cộng các tài sản có tính thanh khoản cao nhất và chia tổng số nợ ngắn hạn:

Tỷ số thanh toán nhanh = "Tài sản nhanh" / Nợ ngắn hạn

Tài sản nhanh được định nghĩa là tài sản lưu động có tính thanh khoản cao nhất có thể dễ dàng quy đổi thành tiền mặt.Đối với hầu hết các công ty, tài sản nhanh chỉ được giới hạn trong một số loại tài sản:

Tài sản nhanh = Tiền + Các khoản tương đương tiền + Chứng khoán có thể bán được + Tài khoản ròng phải thu

Tùy thuộc vào loại tài sản lưu động mà một công ty có trên bảng cân đối kế toán, một công ty cũng có thể tính toán tài sản nhanh bằng cách khấu trừ các tài sản lưu động kém thanh khoản khỏi bảng cân đối kế toán của mình.Ví dụ: xem xét rằng hàng tồn kho và chi phí trả trước có thể không được chuyển đổi dễ dàng hoặc nhanh chóng thành tiền mặt, một công ty có thể tính nhanh tài sản như sau:

Tài sản nhanh = Tổng tài sản lưu động - Hàng tồn kho - Chi phí trả trước

Bất kể phương pháp nào được sử dụng để tính toán tài sản nhanh, cách tính nợ ngắn hạn đều giống như tất cả các khoản nợ ngắn hạn được đưa vào công thức.

Các thành phần của Tỷ số nhanh

Tiền mặt

Tiền mặt là một trong những yếu tố dễ hiểu hơn của hệ số thanh toán nhanh.Một công ty nên cố gắng điều chỉnh số dư tiền mặt của họ với các báo cáo ngân hàng hàng tháng nhận được từ các tổ chức tài chính của họ.Thành phần tiền mặt này có thể bao gồm tiền mặt từ nước ngoài được chuyển sang một mệnh giá duy nhất.

Các khoản tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền thường là phần mở rộng của tiền mặt vì tài khoản này thường chứa các khoản đầu tư có rủi ro rất thấp và tính thanh khoản cao.Các khoản tương đương tiền thường bao gồm nhưng không nhất thiết phải giới hạn ở tín phiếu Kho bạc, chứng chỉ tiền gửi (lưu ý đến các tùy chọn / phí để phá vỡ CD), các khoản chấp nhận của chủ ngân hàng, thương phiếu của công ty hoặc các công cụ thị trường tiền tệ khác.

Theo công bố của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử hoặc mã thông báo kỹ thuật số có thể không được báo cáo là tiền hoặc các khoản tương đương tiền.

Chứng khoán thị trường

Chứng khoán thị trường, thường không bị phụ thuộc vào thời gian như vậy.Tuy nhiên, để duy trì độ chính xác trong tính toán, người ta chỉ nên xem xét số tiền thực nhận trong 90 ngày hoặc ít hơn theo điều kiện thông thường.Việc thanh lý sớm hoặc rút trước hạn các tài sản như chứng khoán có lãi có thể dẫn đến bị phạt hoặc chiết khấu giá trị sổ sách.

Tài khoản ròng phải thu

Liệu các khoản phải thu có phải là nguồn tiền mặt nhanh chóng, sẵn sàng hay không vẫn là một chủ đề gây tranh cãi và phụ thuộc vào các điều khoản tín dụng mà công ty mở rộng cho khách hàng của mình.Một công ty cần thanh toán trước hoặc chỉ cho phép khách hàng thanh toán trong 30 ngày sẽ có tính thanh khoản tốt hơn so với một công ty trả trước 90 ngày.

Mặt khác, một công ty có thể thương lượng việc nhận thanh toán nhanh chóng từ khách hàng và đảm bảo các điều khoản thanh toán dài hơn từ các nhà cung cấp của mình, điều này sẽ giữ các khoản nợ phải trả trên sổ sách lâu hơn.Bằng cách chuyển các khoản phải thu sang tiền mặt nhanh hơn, nó có thể có hệ số thanh toán nhanh lành mạnh hơn và được trang bị đầy đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Tổng số dư các khoản phải thu nên được giảm xuống bằng số ước tính của các khoản phải thu không thể thu hồi.Vì hệ số thanh toán nhanh chỉ muốn phản ánh lượng tiền mặt có thể có, công thức không nên bao gồm bất kỳ khoản phải thu nào mà công ty không mong muốn nhận được.

Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh kéo tất cả các khoản nợ ngắn hạn ra khỏi bảng cân đối kế toán của công ty vì nó không cố gắng phân biệt thời điểm các khoản thanh toán có thể đến hạn.Hệ số thanh toán nhanh giả định rằng tất cả các khoản nợ ngắn hạn đều có ngày đến hạn thanh toán ngắn hạn.Tổng nợ ngắn hạn thường được tính bằng tổng các tài khoản khác nhau bao gồm các khoản phải trả, tiền lương phải trả, phần nợ dài hạn hiện tại và thuế phải trả.

Bởi vì chi phí trả trước có thể không được hoàn lại và hàng tồn kho khó có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt mà không có chiết khấu sản phẩm nghiêm trọng, cả hai đều bị loại trừ khỏi phần tài sản của hệ số thanh toán nhanh.

Tỷ lệ nhanh so vớiTỉ lệ hiện tại

Hệ số thanh toán nhanh thận trọng hơn hệ số thanh toán hiện hành vì nó không bao gồm hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác thường khó chuyển thành tiền hơn. Hệ số thanh toán nhanh chỉ xem xét các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong một thời gian ngắn.Mặt khác, tỷ số thanh toán hiện hành xem xét hàng tồn kho và tài sản chi phí trả trước.Ở hầu hết các công ty, hàng tồn kho cần có thời gian để thanh lý, mặc dù một số công ty hiếm hoi có thể chuyển hàng tồn kho của họ đủ nhanh để coi đó là một tài sản nhanh chóng.Chi phí trả trước, mặc dù là một tài sản, không thể được sử dụng để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn, vì vậy chúng được bỏ qua trong hệ số thanh toán nhanh.

Ưu điểm và Hạn chế của Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh có lợi thế là một ước tính thận trọng hơn về mức độ thanh khoản của một công ty.So với các tính toán khác bao gồm các tài sản có khả năng thanh khoản kém, hệ số thanh toán nhanh thường là một chỉ báo đúng hơn về khả năng tiền mặt ngắn hạn.

Hệ số thanh toán nhanh cũng khá dễ tính và đơn giản.Nó tương đối dễ hiểu, đặc biệt là khi so sánh tính thanh khoản của một công ty với một phép tính mục tiêu chẳng hạn như 1,0.Hệ số thanh toán nhanh có thể được sử dụng để phân tích một công ty trong một khoảng thời gian hoặc có thể được sử dụng để so sánh các công ty tương tự.

Có một số nhược điểm của hệ số thanh toán nhanh.Số liệu tài chính không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về hoạt động dòng tiền trong tương lai của công ty.Mặc dù một công ty có thể thu về 1 triệu đô la ngày hôm nay, công ty có thể không bán một mặt hàng có lợi nhuận và có thể phải vật lộn để duy trì số dư tiền mặt của mình trong tương lai.Cũng có những cân nhắc cần thực hiện liên quan đến tính thanh khoản thực sự của các khoản phải thu cũng như chứng khoán thị trường trong một số tình huống.

Tỷ lệ nhanh

Ưu điểm
 • Cách tiếp cận thận trọng về ước tính tính thanh khoản của công ty

 • Tính toán tương đối đơn giản

 • Tất cả các thành phần được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của công ty

 • Có thể được sử dụng để so sánh các công ty trong các khoảng thời gian hoặc lĩnh vực

Nhược điểm
 • Không xem xét khả năng dòng tiền trong tương lai của công ty

 • Không xem xét các khoản nợ dài hạn (một số có thể đến hạn thanh toán sớm nhất là 12 tháng kể từ bây giờ)

 • Có thể phóng đại khả năng thu tiền thực của các khoản phải thu

 • Có thể phóng đại tính thanh khoản thực sự của chứng khoán thị trường trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Ví dụ về Tỷ số nhanh

Các công ty giao dịch đại chúng thường báo cáo số liệu hệ số thanh toán nhanh trong tiêu đề “Thanh khoản / Sức khỏe tài chính” trong phần “Các tỷ lệ chính” của báo cáo hàng quý của họ.

Dưới đây là cách tính hệ số thanh toán nhanh dựa trên các số liệu xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của hai đối thủ cạnh tranh hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chăm sóc cá nhân là P&G và J&J cho năm tài chính 2021.

(tính bằng triệu đô la) Procter & Gamble Johnson & Johnson
Tài sản nhanh (A) $ 15.013 $ 46,891
Nợ ngắn hạn (B) $ 33.132 $ 45,226
Hệ số thanh toán nhanh (A / B) 0,45 1,04

Với hệ số thanh toán nhanh trên 1,0, Johnson & Johnson dường như có khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn do tài sản lưu động của công ty lớn hơn tổng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.Mặt khác, Procter & Gamble có thể không thanh toán được các nghĩa vụ hiện tại nếu chỉ sử dụng tài sản nhanh vì hệ số thanh toán nhanh của nó thấp hơn 1, ở mức 0,45.Điều này cho thấy rằng, không tính đến lợi nhuận hay thu nhập, Johnson & Johnson dường như có sức khỏe tài chính ngắn hạn tốt hơn về khả năng đáp ứng các yêu cầu nợ ngắn hạn của mình.

Tại sao nó được gọi là tỷ số nhanh?

Hệ số thanh toán nhanh chỉ xem xét các tài sản có tính thanh khoản cao nhất mà một công ty có sẵn để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ ngắn hạn.Tài sản lưu động là những tài sản có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt để thanh toán các hóa đơn đó.

Tại sao Tỷ lệ Nhanh lại Quan trọng?

Hệ số thanh toán nhanh phản ánh mức độ một công ty sẽ có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn chỉ bằng cách sử dụng tài sản có tính thanh khoản cao nhất.Tỷ lệ này rất quan trọng vì nó báo hiệu cho ban quản lý nội bộ và các nhà đầu tư bên ngoài biết liệu công ty có cạn kiệt tiền mặt hay không.Hệ số thanh toán nhanh cũng có giá trị hơn các hệ số thanh khoản khác như hệ số thanh toán hiện hành vì nó có cách tiếp cận thận trọng nhất về việc phản ánh cách thức một công ty có thể huy động tiền mặt.

Tỷ số thanh toán nhanh cao hơn có tốt hơn không?

Nói chung, hệ số thanh toán nhanh càng cao thì càng tốt.Điều này là do tử số của công thức (tài sản lưu động có tính thanh khoản cao nhất) sẽ cao hơn mẫu số của công thức (nợ ngắn hạn của công ty). Hệ số thanh toán nhanh cao hơn báo hiệu rằng một công ty có thể thanh khoản hơn và tạo ra tiền mặt nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Hãy nhớ rằng một hệ số thanh toán nhanh quá cao có thể không tốt hơn.Ví dụ, một công ty có thể đang có một số dư tiền mặt rất lớn.Nguồn vốn này có thể được sử dụng để tạo ra sự phát triển của công ty hoặc đầu tư vào các thị trường mới.Thường có một ranh giới tốt giữa việc cân bằng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn và chi tiêu vốn cho tiềm năng dài hạn.

Tỷ số Nhanh và Hiện tại khác nhau như thế nào?

Hệ số thanh toán nhanh chỉ xem xét các tài sản có tính thanh khoản cao nhất trên bảng cân đối kế toán của một công ty, và do đó, đưa ra bức tranh tức thời nhất về tính thanh khoản có sẵn nếu cần, khiến nó trở thành thước đo thanh khoản thận trọng nhất.Hệ số thanh toán hiện hành cũng bao gồm các tài sản có tính thanh khoản thấp hơn như hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác như chi phí trả trước.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tỷ số nhanh chỉ ra một công ty không phải là doanh nghiệp lỏng?

Trong trường hợp này, khủng hoảng về tính thanh khoản có thể phát sinh ngay cả ở các công ty lành mạnh - nếu các trường hợp phát sinh gây khó khăn cho việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn như trả các khoản vay và trả lương cho nhân viên hoặc nhà cung cấp của họ.Một ví dụ về cuộc khủng hoảng thanh khoản sâu rộng trong lịch sử gần đây là cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu năm 2007-08, nơi nhiều công ty nhận thấy mình không thể đảm bảo nguồn tài chính ngắn hạn để thanh toán các nghĩa vụ trước mắt của họ.Nếu không tìm được nguồn tài chính mới, công ty có thể buộc phải thanh lý tài sản trong một vụ mua bán hỏa hoạn hoặc xin bảo hộ phá sản.

Điểm mấu chốt

Một công ty không thể tồn tại nếu không có ngân lưu và khả năng thanh toán các hóa đơn khi chúng đến hạn.Bằng cách đo lường hệ số thanh toán nhanh, một công ty có thể hiểu rõ hơn họ có những nguồn lực nào trong ngắn hạn trong trường hợp họ cần thanh lý tài sản lưu động.Mặc dù các hệ số thanh khoản khác đo lường khả năng thanh khoản của một công ty trong ngắn hạn, nhưng hệ số thanh toán nhanh là một trong những yếu tố quyết định nhất đến khả năng thanh khoản ngắn hạn.